دوره پنجاه روزه ی رایگان

نویسنده : مشاهیر دانش

5403

زمان مطالعه : دقیقه
آموزش‌ رایگان

04مهر1401|22: 13

دوره 50 روزه ی رایگان

تدریس حقوق مدنی 

مدرس: استاد زارعی

جلسه اول حقوق مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه دوم حقوق مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه سوم حقوق مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه چهارم حقوق مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه پنجم حقوق مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه ششم حقوق مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه هفتم حقوق مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه هشتم حقوق مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه نهم (پایانی) حقوق مدنی ، دوره پنجاه روزه

تدریس آیین دادرسی مدنی 

مدرس: دکتر سیدسجاد سیدجعفری

جلسه اول آیین دادرسی مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه دوم آیین دادرسی مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه سوم آیین دادرسی مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه چهارم آیین دادرسی مدنی قسمت اول ، دوره پنجاه روزه

جلسه چهارم آیین دادرسی مدنی قسمت دوم ، دوره پنجاه روزه

جلسه پنجم آیین دادرسی مدنی قسمت اول ، دوره پنجاه روزه

جلسه پنجم آیین دادرسی مدنی قسمت دوم ، دوره پنجاه روزه

جلسه ششم آیین دادرسی مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه هفتم آیین دادرسی مدنی ، دوره پنجاه روزه

جلسه هشتم(پایانی) آیین دادرسی مدنی قسمت اول ، دوره پنجاه روزه

جلسه هشتم(پایانی) آیین دادرسی مدنی قسمت دوم ، دوره پنجاه روزه

جلسه هشتم(پایانی) آیین دادرسی مدنی قسمت سوم ، دوره پنجاه روزه

تدریس حقوق جزا 

مدرس: دکتر حیدرپور

جلسه اول حقوق جزا ، دوره پنجاه روزه

جلسه دوم حقوق جزا ، دوره پنجاه روزه

 جلسه سوم حقوق جزا ، دوره پنجاه روزه

جلسه چهارم حقوق جزا  ، دوره پنجاه روزه

جلسه پنجم حقوق جزا ، دوره پنجاه روزه

جلسه ششم حقوق جزا ، دوره پنجاه روزه

جلسه هفتم حقوق جزا قسمت اول ، دوره پنجاه روزه

جلسه هفتم حقوق جزا قسمت دوم ، دوره پنجاه روزه

جلسه هشتم حقوق جزا ، دوره پنجاه روزه

جلسه نهم (پایانی) حقوق جزا ، دوره پنجاه روزه

تدریس حقوق تجارت

مدرس: دکتر فقیهی

جلسه اول حقوق تجارت ، دوره پنجاه روزه 

جلسه دوم حقوق تجارت ، دوره پنجاه روزه

جلسه سوم حقوق تجارت ، دوره پنجاه روزه 

جلسه چهارم حقوق تجارت ، دوره پنجاه روزه

جلسه پنجم حقوق تجارت ، دوره پنجاه روزه

جلسه ششم حقوق تجارت ، دوره پنجاه روزه

جلسه هفتم حقوق تجارت قسمت اول ، دوره پنجاه روزه

جلسه هفتم حقوق تجارت قسمت دوم ، دوره پنجاه روزه

جلسه هشتم (نهایی) حقوق تجارت ، دوره پنجاه روزه

تدریس آیین دادرسی کیفری

مدرس: دکتر باری

جلسه اول ایین دادرسی کیفری ، دوره پنجاه روزه

جلسه دوم آیین دادرسی کیفری ، دوره پنجاه روزه

جلسه سوم آیین دادرسی کیفری ، دوره پنجاه روزه

جلسه چهارم آیین دارسی کیفری ، دوره پنجاه روزه

جلسه پنجم آیین دادرسی کیفری ، دوره پنجاه روزه

جلسه ششم آیین دادرسی کیفری ، دوره پنجاه روزه

جلسه هفتم آیین دارسی کیفری ، دوره پنجاه روزه

جلسه هشتم (پایانی) آیین دادرسی کیفری ، دوره پنجاه روزه

تدریس اصول فقه

مدرس: خانم دکترندا سیدجعفری

جلسه اول اصول فقه ، دوره پنجاه روزه

جلسه دوم اصول فقه ، دوره پنجاه روزه 

جلسه سوم اصول فقه ، دوره پنجاه روزه

جلسه چهارم اصول فقه ، دوره پنجاه روزه

جلسه پنجم اصول فقه ، دوره پنجاه روزه

جلسه ششم اصول فقه ، دوره پنجاه روزه

جلسه هفتم (پایانی)اصول فقه ، دوره پنجاه روزه